منابع مالی پروژه‌های هلدینگ خلیج فارس برای ۳ سال آینده تأمین شد

منابع مالی پروژه‌های هلدینگ خلیج فارس برای ۳ سال آینده تأمین شد