اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای ۸۰ هزار واحد مسکونی برگه تشخیص مالیاتی صادر شده و پرونده تشکیل دادیم