لیست شدن شیبا اینو در صرافی کره ای کوربیت| تعداد مالکین SHIB از یک میلیون نفر گذشت

لیست شدن شیبا اینو در صرافی کره ای کوربیت| تعداد مالکین SHIB از یک میلیون نفر گذشت