اقتصاد ترکیه امسال ۱۰ درصد رشد کرد

اقتصاد ترکیه امسال ۱۰ درصد رشد کرد