دلایل ادامه بازدهی مثبت «وامید» در سال ۱۴۰۰

دلایل ادامه بازدهی مثبت «وامید» در سال ۱۴۰۰