پول پاشی چرا قدرت خرید مردم را بهبود نمی بخشد؟| اولویت های برنامه سوم نقشه راه اقتصادی

پول پاشی چرا قدرت خرید مردم را بهبود نمی بخشد؟| اولویت های برنامه سوم نقشه راه اقتصادی