لزوم استقرار هرچه سریعتر صنایع تولیدی ایران در سوریه

لزوم استقرار هرچه سریعتر صنایع تولیدی ایران در سوریه