مذاکرات ایران با هدف دستیابی به توافق بود

مذاکرات ایران با هدف دستیابی به توافق بود