بنیاد برکت ۲۵۰۰ شغل در شهرستان ملایر ایجاد می کند

بنیاد برکت ۲۵۰۰ شغل در شهرستان ملایر ایجاد می کند