آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسنصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …اموزشگاه زبان فرانسه شرق تهران

انتقاد از نحوه ورود دولت به بازار سرمایه| شاهد افسار گسیختگی بورس هستیم
علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه در کشور گفت: ارائه احکام دستوری از سوی دولت به بازار سرمایه یکی از اشکالات مهمی است که به بازار سرمایه وارد می شود. وی تاکید کرد: ورود دولت به بازار سرمایه به هیچ وجه به نفع مردم نیست لذا بازار سرمایه باید بر مبنای عرضه و تقاضا حرکت کند تا مشخص شود سهامدارن قرار است در این بازار چه کار کنند. این نماینده مجلس گفت: با این حال وقتی دولت بیاید و برای این بازار تصمیم‌گیری کند طبیعتاً این فرایند تبدیل به سازوکار مستقیم غیردولتی خواهد شد و این مسئله آسیب رسان است. بابایی کارنامی با بیان اینکه زمانی شاهد ریزش افسارگسیخته در بازار سرمایه بودیم، اظهار داشت: در حال حاضر هم این افسارگسیختگی در بازار بورس وجود دارد لذا مجلس و شورای عالی بورس هم باید در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.