ضریب نفوذ بیمه در گیلان باید به ۷.۵ درصد برسد

ضریب نفوذ بیمه در گیلان باید به ۷.۵ درصد برسد