ناهماهنگی در اصلاح قیمت خودرو باعث بی اعتمادی به ارکان تصمیم گیر شد

ناهماهنگی در اصلاح قیمت خودرو باعث بی اعتمادی به ارکان تصمیم گیر شد