تورم ترکیه با اشتغال زایی حل می شود| با هیأتی بزرگ به امارات خواهم رفت

تورم ترکیه با اشتغال زایی حل می شود| با هیأتی بزرگ به امارات خواهم رفت