جزئیات عملکرد فاجعه بار اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال زایی در استان ها

جزئیات عملکرد فاجعه بار اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال زایی در استان ها