سقوط قیمت ارز با ورود بانک مرکزی به بازار| کارت ملی به تنهایی ملاک خرید ارز سهمیه ای نیست!

سقوط قیمت ارز با ورود بانک مرکزی به بازار| کارت ملی به تنهایی ملاک خرید ارز سهمیه ای نیست!