ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در مهرماه اعلام شد

ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در مهرماه اعلام شد