۶۰ پروژه عمرانی و ۵۰۰ طرح اشتغالزایی تا پایان سال در کارون اجرا می‌شود

۶۰ پروژه عمرانی و ۵۰۰ طرح اشتغالزایی تا پایان سال در کارون اجرا می‌شود