صد و هشتاد و دومین نشست عادی اوپک آغاز شد

صد و هشتاد و دومین نشست عادی اوپک آغاز شد