افزایش نرخ سود بین بانکی موجب بی میلی بانکها به ارائه تسهیلات می شود| انتظار برای افت شدید بورس

افزایش نرخ سود بین بانکی موجب بی میلی بانکها به ارائه تسهیلات می شود| انتظار برای افت شدید بورس