وزارت نفت دیپلماسی قوی انرژی را جایگزین دیپلماسی انفعالی گذشته کرد

وزارت نفت دیپلماسی قوی انرژی را جایگزین دیپلماسی انفعالی گذشته کرد