۳۶۸ پورت تلفن ثابت در پنج روستای کردستان ایجاد شد

۳۶۸ پورت تلفن ثابت در پنج روستای کردستان ایجاد شد