حذف مصرف گاز در تهران و جایگزینی آن با برق در آینده

حذف مصرف گاز در تهران و جایگزینی آن با برق در آینده