اتاق‌های مشترک ایران و اسلواکی و ایران و چک تاسیس می‌شوند

اتاق‌های مشترک ایران و اسلواکی و ایران و چک تاسیس می‌شوند