شکاف قیمت صرافی و بازار دلار | تصمیم بانک مرکزی اختلاف را افزون کرد

شکاف قیمت صرافی و بازار دلار | تصمیم بانک مرکزی اختلاف را افزون کرد