اتحادیه اقتصادی سه جانبه تهران-آنکارا-بغداد| بی میلی ایران و ترکیه به «شام جدید»

اتحادیه اقتصادی سه جانبه تهران-آنکارا-بغداد| بی میلی ایران و ترکیه به «شام جدید»