صنعت گردشگری زیر بار کرونا کمر خم کرد| ۳ هزار کارمند دفاتر گردشگری بیکار شدند

صنعت گردشگری زیر بار کرونا کمر خم کرد| ۳ هزار کارمند دفاتر گردشگری بیکار شدند