رشد اقتصادی از مسیر فعال شدن بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود

رشد اقتصادی از مسیر فعال شدن بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود