تخصیص اعتبارات اشتغالزایی نیازی به امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ها ندارد

تخصیص اعتبارات اشتغالزایی نیازی به امضای تفاهم‌نامه بین سازمان ها ندارد