طرح جهش تولید مسکن در زنجان با نگاه کلان شهری اجرا شود

طرح جهش تولید مسکن در زنجان با نگاه کلان شهری اجرا شود