تاکید بر ضرورت همکاری حوزه حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و بخش حقوقی وزارت راه

تاکید بر ضرورت همکاری حوزه حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و بخش حقوقی وزارت راه