‌جیب مردم بی‌پناه محل جبران زیان انباشته انحصارگران نیست

‌جیب مردم بی‌پناه محل جبران زیان انباشته انحصارگران نیست