آیا جلبک دریایی مشکل گاوهای ایرلندی را حل میکند؟

آیا جلبک دریایی مشکل گاوهای ایرلندی را حل میکند؟