شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نیست| تجارت بازرگانان ایرانی تنها محدود به هرات است

شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نیست| تجارت بازرگانان ایرانی تنها محدود به هرات است