فعالیت ۴۳۰۰ خودرو در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی| معضل فقدان پارکینگ باری

فعالیت ۴۳۰۰ خودرو در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی| معضل فقدان پارکینگ باری