عملکرد تولید ۳۵ تنی ارقام روغنی زیتون در باغات متراکم کشاورزان پیشرو

عملکرد تولید ۳۵ تنی ارقام روغنی زیتون در باغات متراکم کشاورزان پیشرو