عقب ماندگی کشور در صنعت فضایی جبران می‌شود

عقب ماندگی کشور در صنعت فضایی جبران می‌شود