ایران دکترین بایدن در خصوص برجام و منطقه خلیج فارس را چگونه می بیند؟

ایران دکترین بایدن در خصوص برجام و منطقه خلیج فارس را چگونه می بیند؟