۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کارخانه بیواتانول باشت تصویب شد

۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کارخانه بیواتانول باشت تصویب شد