افزایش ۱۰۰ درصدی سامانه‌‎های ایکس‌‎ری کانتینری تا ۲ سال دیگر

افزایش ۱۰۰ درصدی سامانه‌‎های ایکس‌‎ری کانتینری تا ۲ سال دیگر