توزیع انواع سیلیکون قالبگیری .مواد …تولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوبهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …

طرح صنعتی «کوشاب غرب»در ایلام افتتاح شد
به گزارش خبرنگار بازار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح صنعتی کوشاب غرب در ناحیه صنعتی شباب واقع در شهرستان چردول از توابع استان ایلام با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: واحد شرکت کوشاب غرب تولید کننده انواع محصولات ماءالشعیر، نوشابه و آب میوه با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار تن و اشتغالزایی ۹۰ نفر است. رضا محمد رحیمی یادآور شد: برای بهره برداری از این طرح ۱۰ میلیون دلار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در ناحیه صنعتی شباب شهرستان چرداول ایلام سرمایه گذاری شده است. وی اضافه کرد: شـرکت کوشـاب غـرب ایلام در زمینـی بـه مسـاحت ۲۵ هزار مترمربـع با هـدف تولیـد نوشـیدنی های سـالم و رقابت پذیر در اسـتان ایلام تاسـیس شـد و فعالیـت خـود را در راسـتای تولیـد ماءالشـعیر، آبمیوه و نوشـابه های انـرژی زا در بسـته بندی بطـری، شیشـه و قوطـی آغـاز و بـا خرید و نصـب بهتریـن تکنولوژی هـای روز دنیـا با بسـته بندی کامل در کشـور تبدیل شـده اسـت. وی یادآور شد: بزرگتریـن هـدف ایـن شـرکت، جهانـی کـردن برنـد تولیدی بـوده و ایـن محصول با داشـتن تمامـی اسـتانداردها و گواهینامه هـای بین المللی ایـن قابلیـت را دارد کـه محصولـی بی نظیـر و قابـل رقابـت در سـطح بین المللـی ارائـه دهـد و به کشـورهای دیگر صادرات داشته باشـد.