باید اقتصاد مقاومتی در معیشت مردم مدنظر قرار بگیرد

باید اقتصاد مقاومتی در معیشت مردم مدنظر قرار بگیرد