ارز ترجیحی با روشی و راهکاری غیر تورمی جایگزین شود

ارز ترجیحی با روشی و راهکاری غیر تورمی جایگزین شود