اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یارانه‌های جدید، ضریب جینی را به کمترین سطح پس از انقلاب می‌رساند