پرداخت ۷۶ میلیارد ریال یارانه به بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های مصوب

پرداخت ۷۶ میلیارد ریال یارانه به بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های مصوب