۴۰۲ واحد صنعتی پر خطر در قزوین فعالیت می‌کنند

۴۰۲ واحد صنعتی پر خطر در قزوین فعالیت می‌کنند