ملاحظاتی که باید در تعیین نرخ تسعیر ارز لحاظ شود

ملاحظاتی که باید در تعیین نرخ تسعیر ارز لحاظ شود