ابقای استاندار کرمان/ بودجه سال آینده براساس تحریم ها بسته شده است

ابقای استاندار کرمان/ بودجه سال آینده براساس تحریم ها بسته شده است