امیدواریم برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت موجب تدوین بودجه شفاف و کارآمد شود

امیدواریم برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت موجب تدوین بودجه شفاف و کارآمد شود