اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتاق بازرگانی باید بازارچه‌های مرزی را فعال کند| ظرفیت بازارچه‌ها مورد استفاده قرار گیرد