ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی نقشی اساسی و جایگاهی محوری دارد

ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی نقشی اساسی و جایگاهی محوری دارد